• Ths.Bs.CK2 Nguyễn Thị Hồng Vân

    Giám đốc Bệnh viện

  • Ông Trần Duy Anh Quân

    Phó Giám đốc Quản trị

  • Ông Trương Tuấn Thịnh

    Phó Giám đốc Tài chính